Aandacht voor paard en ruiter

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Versie: December 2020


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dureza en haar leerlingen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Dureza schriftelijk zijn bevestigd. Op de betrekkingen tussen Dureza en haar leerlingen is het Nederlands recht van toepassing.

Aansprakelijkheid gebruiker (leerling)
Dureza is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens Dureza, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Dureza dient te worden betracht.
Dureza is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens Dureza. Dureza is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

Eigendom
Tijdens de les kan er gebruik gemaakt worden van materialen van Dureza. Indien er iets beschadigd raakt of kapot gaat door nalatigheid zal de leerling aansprakelijk gesteld worden.

Foto/video-opnames
Als toeschouwer is het niet mogelijk om foto- en filmopnames te maken van lessen, clinics, demonstraties of andere activiteiten. In overleg kunnen deelnemers hun eigen les(sen) laten fotograferen of opnemen op video voor eigen privégebruik. Eventuele foto's die Marika tijdens de les maakt (of laat maken) en je toestuurt mogen geplaatst worden op Facebook en/of Instagram. Het is niet toegestaan om (gedeeltes van) de les voor publicatie op YouTube, Vimeo etc. te plaatsen.

Veiligheidshelm
Het dragen van een veiligheidshelm met de CE-markering en het EN 1384-teken tijdens het rijden is verplicht.

Tarief 
Tarieven worden jaarlijks vastgesteld en eventueel tussentijds gewijzigd. Huidige tarieven zijn te vinden op de website. 

Afzeggingen
Afzeggingen standaard lessen kunnen uiterlijk 24 uur vooraf kosteloos. Daarna wordt (ongeacht de reden) de les in rekening gebracht.

Betaling
Kan contant of via een tikkie. Een tikkie dient uiterlijk binnen 14 dagen voldaan te zijn. Leskaarten dienen vooraf betaald te worden.

Evenementen
Tickets zijn alleen vooraf te bestellen en te betalen via een ticketsysteem. Inhalen op een later moment is helaas niet mogelijk. Geen restitutie mogelijk, ook niet in geval van verhindering of afzegging. Filmen/fotograferen is niet toegestaan.